m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

ERF abiga uuendati EMHI seirevõrku

Käesoleva aasta veebruariga lõppes EMHIs Euroopa Regionaalarengu Fondi projekt “Hüdromeetrilise, meteoroloogilise ja rannikumere seirevõrgu moderniseerimine keskkonnaseire võimekuse tõhustamiseks“. 2010. aasta märtsis alustatud projekti eesmärk oli viia lõpule 2000. aastal alustatud ja erinevate projektide toel läbi viidud hüdromeetria, meteoroloogia ja rannikumere seirevõrgu moderniseerimine. Projekti raames moderniseeriti 29 hüdromeetriajaama, 18 rannikumerejaama ning uuendati erinevate seireparameetrite mõõtmisi meteoroloogiajaamades, näiteks paigaldati üle Eesti 11 pilvekõrgusmõõtjat. Lisaks uuendati seadmeid Peipsi järve akvatooriumivaatluste tegemiseks ning osalt moderniseeriti veetaseme mõõtmised Endla soostikus. Projekti raames paigaldati Tartu Emajõe kaldapealsele veemõõtetorn-infotabloo, mis näitab linnakodanikele reaalajas Emajõe veetaset, veetemperatuuri ja õhutemperatuuri. Projekti kogueelarve oli 1 658 198,86 eurot.

Eesti ilmamõõtmiste ajalugu ulatub enam kui kahe sajandi taha. Läbi selle aja on kasutusel olnud erinevaid instrumente, mis enne tehnika ja sidevõimaluste arengut tähendasid kõik inimtööjõul manuaalset mõõtmist. Andmed kirjutati üles, neid edastati postiga ning analüüse ja kokkuvõtteid tehti paberil. Tänapäeval tähendab keskkonnaseire automaatsete mõõteseadmete rakendamist keskkonnaseisundist teabe saamiseks. Nii suureneb ajas ja ruumis laekuvate andmete hulk ning senine mõõtmiste teostamiseks tehtud suuremahuline manuaalne töö asendub spetsialistitasandi analüütilise väljundiga. Siiski jäävad alles teatud vaatlused ja mõõtmised, kus läheb vaja ka inimese silma, kätt ja jõudu. Näiteks pilveliikide määramine ja vooluhulkade mõõtmine.

Eesti rannikumere territoriaalvete kohta käivate mereilmateadete ja tormihoiatuste koostamiseks on vajalikud operatiivsed piisava ajalise ja ruumilise tihedusega andmed rannikumere tuultest ja veetaseme tõusust. Elanikkonna varajaseks teavitamiseks ohuolukorrast ning võimalike tagajärgede ennetamiseks ja turvalise elukeskkonna tagamiseks koostatavad prognoosid ning hoiatused edastatakse tsiviil- ja jõustruktuuridele ning meediakanalitele. Samuti saab igaüks jälgida EMHI kodulehe kaudu näiteks meretaseme tõusu just teda huvitavas rannikupiirkonnas, kuhu on paigaldatud seirejaam. Ühes Läänemere tiheneva laevaliiklusega kasvab ka vajadus operatiivse ilmainfo järele, tarbijateks nii sadamad, mida väisavad suured reisilaevad ja tankerid kui ka väikesadamad, samuti kalurid ja veesportlased. Seirejaamad mõõdavad veetaset, veetemperatuuri, tuule suunda ja kiirust ning õhutemperatuuri.

Vee kvantiteet kui riigi üks loodusrikkusi vajab nii nagu muudki ressursid pidevat jälgimist, mõõtmist ja hindamist. Hüdromeetriavõrgu eesmärk on mõõta vee hulka veekogudes, et hinnata riigi veevarusid ning saada ülevaade riiki voolavast või riigi territooriumilt äravoolavatest veekogustest. Kogutud andmed on vajalikud veevarude kasutamise planeerimiseks, hüdrotehniliste ehitiste projekteerimiseks ning ekspluateerimisel jne. Hüdromeetriajaamad mõõdavad vee taset ja -temperatuuri ning õhutemperatuuri ning sademeid, Hüdroloogilised mõõtmised teavitavad ka suurveest ja võimalikest üleujutustest.

Meteoroloogiajaamad annavad infot õhutemperatuuri, tuule suuna ja kiiruse, sademete, õhurõhu ja -niiskuse, pilvede hulga, liigi ja kõrguse, ilmanähtuste, nähtavuskauguse, päikesepaiste kestuse, erinevate kiirgusliikide (sh UV kiirgus), ultraviolettkiirguse, lumikatte paksuse, tiheduse ja veevaru, ning jäite-härma ladestuse kohta. Meteoroloogilised mõõtmised on põhiline sisend ilmaprognooside- ja hüdroloogilise modelleerimise ning hoiatuste koostamisekse. Samavõrd vajalikud on meteoroloogilised mõõtmised ka kliima analüüsimiseks ja saastelevi hindamiseks.

Eestis on 56 hüdromeetriajaama jõgedel, 4 jaama järvedel, 1 veehoidlal, 25 jaama rannikul ning meteoroloogilisi vaatluseid tehakse ühes aeroloogiajaamas, ühes järvejaamas, ühes soojaamas, 13 meteoroloogiajaamas, 6 sademete mõõtejaamas, 25 rannikujaamas ning 56 hüdromeetriajaamas.

Lisainfo: emhi@emhi.ee

ERF projekti logod

Hinda meid!