m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Äärmuslike temperatuuri- ja sademeteolude esinemise sagedusest Eestis

Tiina Tammets
EMHI

  • Teadjad seostavad kliima soojenemist tihti ilma ekstremaalsete nähtuste tihedama ettetulekuga. Sellepärast on erilise tähtsuse omandanud mitmesuguste ekstremaalsete kliima karakteristikute registreerimine ja statistiline üldistamine.
  • Üheks inimtegevust ja keskkonda kõige enam mõjutavaks faktoriks on koha temperatuuri- ja sademete reþiim. Selle äärmuslikeks näitajateks on ööpäeva maksimaalne ja minimaalne õhutemperatuur ning maksimaalne või minimaalne sademete hulk kindla perioodi jooksul.
  • Ettekandes püütakse anda ülevaade äärmuslike õhutemperatuuri ja sademete reþiimiga päevade hulgast ja jaotusest 1925-2005. aastatel.
  • Kõne alla ei tule õhutemperatuuri ja sademete ühekordsed ekstreemumid, vaid suhteliselt pikemat aega ilma valitsenud kuuma- ja külmalained ning vihma- ja põuaperioodid.
  • Mõõtmiste periood, millele tuginen, hõlmab liigsademete ja põua puhul aastaid 1948-2005, kusjuures andmed on keskmistatud Eesti mandriosa 9 meteoroloogiajaama kohta; Võru 80-aastase andmerea alusel vaatlen koos nii kuuma- ja külmalaineid kui ka põua- ja sademete perioode.
  • Tulemused sõltuvad oluliselt kriteeriumite valikust – milline peaks olema kuumalaine või külmalaine puhul õhutemperatuuri väärtus, kui palju sademeid millise aja jooksul tekitab liigsaju olukorra ja kui pikk peab olema sademeteta periood, et tekiks põud. Need kriteeriumid olenevad nii kohast kui eesmärgist – kas on vaja hinnata elukeskkonda inimese jaoks, taimekasvutingimusi põldudel vm.Kasutasin järgmisi kriteeriumeid:
  • sademete poolest on päev äärmuslik siis, kui antud päeval ja sellele eelneval 9 päeval, s.o. kokku kümnel päeval on ööpäeva keskmine sademete hulk 10 mm ja rohkem.
  • sademete puuduse poolest on päev äärmuslik siis, kui antud päeval ja sellele eelneval 19 päeval ei ole olnud sademeid.
  • õhusooja poolest on päev äärmuslik siis, kui maksimaalne õhutemperatuur küündis nii antud päeval kui vähemalt kahel päeval, mis sellele eelnesid, 28°C –ni.
  • õhukülma poolest on päev äärmuslik siis, kui minimaalne õhutemperatuur küündis antud päeval ja vähemalt kahel päeval, mis sellele eelnesid, -28°C –ni.
Hinda meid!